รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2560  [อ่าน 67 ครั้ง]
  ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49  [อ่าน 270 ครั้ง]
  แนวทางการเขียนรายงาน SAR  [อ่าน 742 ครั้ง]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน  [อ่าน 439 ครั้ง]
  ประกวดราจ้าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ215ล./57-ก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  [อ่าน 222 ครั้ง]
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ของโรงเรียนบ้านบาระแนะ  [อ่าน 197 ครั้ง]
  แนวปฏิบัติวิธีเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน  [อ่าน 821 ครั้ง]
  ให้รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 837 ครั้ง]
  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  [อ่าน 1343 ครั้ง]
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่ิมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  [อ่าน 245 ครั้ง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  [อ่าน 139 ครั้ง]
  ตรวจสอบเรื่องเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  [อ่าน 301 ครั้ง]
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559  [อ่าน 522 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 816 ครั้ง]
  คู่มือการสอบและตารางสอบ NT,ข้อสอบกลางและอ่านเขียนป.1  [อ่าน 2251 ครั้ง]