ประกาศราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 และส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49  [อ่าน 113 ครั้ง]
  แนวทางการเขียนรายงาน SAR  [อ่าน 512 ครั้ง]
  คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน  [อ่าน 327 ครั้ง]
  ประกวดราจ้าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ215ล./57-ก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)  [อ่าน 160 ครั้ง]
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 ของโรงเรียนบ้านบาระแนะ  [อ่าน 167 ครั้ง]
  แนวปฏิบัติวิธีเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน  [อ่าน 811 ครั้ง]
  ให้รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 814 ครั้ง]
  แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดส่งเอกสารให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  [อ่าน 1318 ครั้ง]
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่ิมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  [อ่าน 237 ครั้ง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  [อ่าน 132 ครั้ง]
  ตรวจสอบเรื่องเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)  [อ่าน 299 ครั้ง]
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559  [อ่าน 513 ครั้ง]
  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน ปีงบประมาณ 2559  [อ่าน 806 ครั้ง]
  คู่มือการสอบและตารางสอบ NT,ข้อสอบกลางและอ่านเขียนป.1  [อ่าน 2224 ครั้ง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการแข่งขันกีฬานักเรียน- สูจิบัตร  [อ่าน 2110 ครั้ง]