แบบกรอกคะแนนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีการศึกษา 2559 สพป บร 3  [อ่าน 87 ครั้ง]
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  [อ่าน 43 ครั้ง]
  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมทย์ เขต 3  [อ่าน 48 ครั้ง]
  มาตราฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  [อ่าน 88 ครั้ง]
  ขอเชิญกรรมการสอบ O-NET ประชุม  [อ่าน 355 ครั้ง]
  คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  [อ่าน 480 ครั้ง]
  คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  [อ่าน 210 ครั้ง]
  ขอเชิญกรรมการ O-NET ประชุม  [อ่าน 123 ครั้ง]
  ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ ครั้งที่ 1/2560  [อ่าน 323 ครั้ง]
  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2560  [อ่าน 157 ครั้ง]
  คู่มือการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน  [อ่าน 58 ครั้ง]
  งานประกันคุณภาพภายใน ปี 2/2559 (2)  [อ่าน 441 ครั้ง]
  งานประกันคุณภาพภายใน ปี 2/2559  [อ่าน 211 ครั้ง]
  แบบกรอกคะแนน Pre O-NET 59  [อ่าน 484 ครั้ง]
  ส่งคู่มือสอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2559  [อ่าน 378 ครั้ง]